เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เอกสารประกอบการบรรยาย สำนักงาน กกต. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
รองเลขาธิการ กกต.
เอกสารประกอบการบรรยาย สำนักงาน กกต. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562