หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ ชั้นความเร็ว  ที่  วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1  ด่วนที่สุด ศธ 0210.02/4465   1 สิงหาคม 61 การจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563
2  ปกติ ศธ 0201.3/ว11114  6 สิงหาคม 61  ขอส่งสำเนาหนังสือหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
3  ด่วนที่สุด ศธ 0201.3/3498  15 สิงหาคม 61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบฯ
4  ปกติ กค 0401  15 สิงหาคม 61  การจัดกิจกรรม กรมบัญชีกาง มินิมาราธาน
ครั้งที่ 17ฯ 
5  ปกติ ศธ 0210.118/2728  14 สิงหาคม 61   ส่งคำสั่งฯ
6  ด่วนมาก ศธ 0210.02/4710  10 สิงหาคม 61   แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีฯ
7  ปกติ ศธ 0210/11753  14 สิงหาคม 61  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
8  ปกติ ศธ 0201.4/11651 10 สิงหาคม 61  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก… ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดฯ