หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ชั้นความเร็ว  ที่  วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1  ปกติ ศธ.0201.3/ว10591 31 ก.ค. 61  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัว สมเด๊จพระราชินีฯ
2  ปกติ ศธ.0210.3/ว2844  31 ก.ค.61 กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณายุทธศาสตร์ศึกษาฯ
3  ด่วนที่สุด ศธ 0210.02/4465   1 สิงหาคม 61 การจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563
4  ปกติ ศธ 0201.3/ว11114  6 สิงหาคม 61  ขอส่งสำเนาหนังสือหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
5  ด่วนที่สุด ศธ 0201.3/3498  15 สิงหาคม 61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบฯ
6  ปกติ กค 0401  15 สิงหาคม 61  การจัดกิจกรรม กรมบัญชีกาง มินิมาราธาน
ครั้งที่ 17ฯ 
7  ปกติ ศธ 0210.118/2728  14 สิงหาคม 61   ส่งคำสั่งฯ
8  ด่วนมาก ศธ 0210.02/4710  10 สิงหาคม 61   แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีฯ
9  ปกติ ศธ 0210/11753  14 สิงหาคม 61  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
10  ปกติ ศธ 0201.4/11651 10 สิงหาคม 61  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก… ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดฯ 
11  ปกติ ศธ 0210.02/1365   5 กันยายน 61  รายงานการติดตามและประเมิลผลการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.
12  ปกติ  ศธ 0210.120/348 18 กันยายน 61 รายงานผลการนิเทศ ติดตา่มผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13  ด่วนที่สุด ศธ 0210.117/ว 5592   25 กันายน 61 ซักช้อมความเข้าใจการเบืกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพิ่มเติม
14  ปกติ ศธ 0210.117/4392   2 ตุลาคม 61 แจ้งรายละเอียดรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15  ปกติ ศธ 0210.118/3590   3 ตุลาคม 61 รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทท่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
16  ปกติ ศธ 0210.118/3636   4 ตุลาคม 61  แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
17  ด่วนที่สุด ศธ 0210.118/3634   4 ตุลาคม 61  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน และให้ข้าราชการรักษาการแทน
18  ปกติ ศธ 0210.118/5993   10 ตุลาคม 61 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2562
19  ปกติ ศธ 0210.02   5 ตลาคม 61  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 182561
20  ปกติ ศธ 0210.117/4443  5 ตุลาคม 61   การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกจ่ายตรง
21  ปกติ ศธ 0210.118/5999  10 ตุลาคม 61  การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวิดีทัศน์
22  ปกติ  ศธ 0210.118/3704  10 ตุลาคม 61  ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานกศน.
23  ปกติ  ศธ 0210.118/3745  11 ตุลาคม 61  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้อราชการพลเรือนสามัญฯ
24  ปกติ  ศธ 0210.3/ว15130  31 ตุลาคม 61  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
25  ปกติ  ศธ 0210.117/4655  29 ตุลาคม 61  แนวทางในการปฏิบัติชื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดชื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
26  ปกติ  ศธ 0210.120/421  25 ตุลาคม 61  รายงานผลการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนอเทศ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
27  ด่วนที่สุด  ศธ 0210.118/4149  8 พฤศจิกายน 61  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
28  ปกติ  ศธ 0210.118/4329   19 พฤศจิกายน 61  ส่งคำสั่ง
 29 ปกติ  ศธ 0210.3/ว4579 28 พฤศจิกายน 61  กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
 30  ปกติ  ศธ 0210.02/1743   19 พฤศจิกายน 61  สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน