หนังสือเวียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์  2562

ลำดับ ชั้นความเร็ว  ที่  วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 ปกติ ศธ 0210.01/2432 18 ธันวาคม 61 สรุปผลการประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง)
2 ปกติ ศธ 0210.118/7309 17 ธันวาคม 61  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับเของขวัญ
3  ปกติ  ศธ 0210.01/2407 14 ธันวาคม 61  การจัดงานวันครู 16 มกราคม 2561
4  ปกติ ศธ 0210.3/19548 13 ธันวาคม 61 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
5  ปกติ ศธ 0201.4/5804 18 ธันวาคม 61 แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒฺสภา
6 ปกติ ศธ 0235/19520 13 ธันวาคม 61  ประเด็น ความรุนแรงในสังคม ลดลงได้ด้วย คุณ ของ พม. POLI
7  ปกติ  ศธ 0201/20348  4 มกราคม 62  ขอความร่วมมืองดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่
8 ปกติ  ศธ 0210.118/17  9 มกราคม 62  การปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561
9 ปกติ  ศธ 0210.118/66  7 มกราคม 62  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10 ปกติ ศธ 0210.118/351 17 มกราคม 62  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
(รายบุคคล)
11  ปกติ ศธ 0201.3/ว192 17 มกราคม 62  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
12  ปกติ ศธ 0235/2604 8 กุมภาพันธ์ 62  ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
13  ปกติ ศธ 04009/953 12 กุมภาพันธ์ 62  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ด่วนที่สุด ศธ 0201.6/2800 14 กุมภาพันธ์ 62  การสมัครเพื่อขอรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29        
30        
31

 

 

>>หนังสือเวียนย้อนหลังเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561<<