หนังสือเวียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – มีนาคม  2562

ลำดับ ชั้นความเร็ว  ที่  วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 ปกติ ศธ 0210.01/2432 18 ธันวาคม 61 สรุปผลการประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง)
2 ปกติ ศธ 0210.118/7309 17 ธันวาคม 61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับเของขวัญ
3  ปกติ  ศธ 0210.01/2407 14 ธันวาคม 61 การจัดงานวันครู 16 มกราคม 2561
4  ปกติ ศธ 0210.3/19548 13 ธันวาคม 61 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
5  ปกติ ศธ 0201.4/5804 18 ธันวาคม 61 แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒฺสภา
6 ปกติ ศธ 0235/19520 13 ธันวาคม 61 ประเด็น ความรุนแรงในสังคม ลดลงได้ด้วย คุณ ของ พม. POLI
7  ปกติ  ศธ 0201/20348  4 มกราคม 62  ขอความร่วมมืองดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่
8 ปกติ  ศธ 0210.118/17  9 มกราคม 62  การปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561
9 ปกติ  ศธ 0210.118/66  7 มกราคม 62  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10 ปกติ ศธ 0210.118/351 17 มกราคม 62  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
(รายบุคคล)
11  ปกติ ศธ 0201.3/ว192 17 มกราคม 62  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
12  ปกติ ศธ 0235/2604 8 กุมภาพันธ์ 62 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
13  ปกติ ศธ 04009/953 12 กุมภาพันธ์ 62 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ด่วนที่สุด ศธ 0201.6/2800 14 กุมภาพันธ์ 62 การสมัครเพื่อขอรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
15 ด่วนที่สุด ศธ 0201.3/ว3875 5 มีนาคม 62 ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ
16 ปกติ ศธ 0210.118/970 5 มีนาคม 62 ส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 ปกติ วธ 0203.3/ว1149 5 มีนาคม 62 รับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆแต่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุกองกลาง
18 ปกติ นร 1004.1 5 มีนาคม 62 รับสมัครสอบ กพ.
19 ปกติ ศธ 0210.118/925 1 มีนาคม 62 ประกาศประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตราฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงศึกษาธิการ
20 ปกติ ศธ 0210.118/1015 8 มีนาคม 62 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับสูง
21 ปกติ ศธ 0210.118/1059 12 มีนาคม 62 ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูฯ
22 ปกติ ศธ 0201.4/1161 13 มีนาคม 62 การรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562
23 ปกติ ศธ 0210.03(กว.2)/
1634
15 มีนาคม 62 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ปกติ ศธ 0201.3/ว4878 15 มีนาคม 62 สำนักงานปลัดขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
25 ปกติ ศธ 0210.118/1125 18 มีนาคม 62 มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่
26 ปกติ ศธ 0210.118/1008 15 กุมภาพันธ์ 62 การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.
27 ด่วนที่สุด ศธ 0210.02/1763 22 มีนาคม 62 แผนการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28 ปกติ ศธ 0210.118/1268 26 มีนาคม 62 ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 26 มีนาคม 2562
29  ปกติ  ศธ 0209/516  27 มีนาคม 62  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตร 6 แห่งพระราชบัญญัตืป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ
30  ปกติ  ศธ 0201/5295  27 มีนาคม 62  สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31

 

>>หนังสือเวียนย้อนหลังเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561<<