โครงการที่รับผิดชอบภายใต้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

⇒ โครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ปี 2561

เนื้อหา : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้าง พัฒนา ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก) 

 >ดาวน์โหลด
เอกสาร<

       โทรศัพท์. 02 281 7017   โทรสาร. 02 282 2858