โครงการที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ

⇒ โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก
ในเขตพื้นที่สูง

เนื้อหากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
______________________________________________________

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

__________

⇒ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันกันดาร

เนื้อหา : กว่า 30 ปี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้มีโอกาสทางการศึกษา  (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

____________

⇒ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เนื้อหาปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้
(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 โทรศัพท์. 02 280 1746   โทรสาร. 02 282 2858