โครงการที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษา

⇒ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ “หลักพอเพียง คือ หลักการพัฒนาคน  ให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_______________________________________________________________

 ดาวน์โหลด
เอกสาร

 

 

 

 

 

____________

⇒ โครงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอัตรายของหน่วยงาน

เนื้อหาตามที่ สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ จัดทำโครงการคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณขยะฯ ลดลง อย่างเป็นรูปธรรม (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
______________________________________________

ดาวน์โหลด
เอกสาร

 

 

 

 

 

___________

⇒ Smart NOIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

เนื้อหาด้วยสำนักงาน กศน. ได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerเพื่อสร้างประชาชน  ที่มีความรู้ด้านการเกษตรตามความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 ทำให้ประชาชนในพื้นที่  ที่มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว
มีความรู้ในเรื่อง Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ   ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

_______________________________________________________________

 ดาวน์โหลด
เอกสาร

 

 

 

____________

⇒ โครงการศึกษาการใช้คู่มือการดำเนินงานค่ายลูกเสือ กศน.

เนื้อหา :

 ดาวน์โหลด
เอกสาร

 

 โทรศัพท์. 02 282 1770     โทรสาร. 02 282 2858