โครงการที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย

⇒ โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลาดชีวิต

เนื้อหาสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ว่าจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ดังนั้น จึงให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_________________________________________________________

 ดาวน์โหลด
เอกสาร
 
 

 

 

 

 

 

___________

⇒ โครงการรางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2561

เนื้อหา : สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับของสำนักงาน กศน. ให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการรางวัล “กศน. เกียรติยศ” ประจำปี 2560
(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
________________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

__________

⇒ โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนและการศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เนื้อหาการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย   ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ  และคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_________________________________________________________

 ดาวน์โหลด
เอกสาร
 
 

 

 

 

 

___________

  ⇒โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ปี 2561

เนื้อหา : พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจของชุมชน การประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับประชาชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งควรมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจ แก้ปัญหา และกำหนดความต้องการของตนเองเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริง (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

ดาวน์โหลด
เอกสาร
 โทรศัพท์. 02 280 2923     โทรสาร. 02 282 2858