โครงการที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักศึกษา

⇒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต

เนื้อหา : ตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน  โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

_______________________________________________________

 ดาวโหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

__________

⇒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานครูอาสาสมัครจีน
ปี 2561

เนื้อหากระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนนานาชาติ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยส่งครูอาสาสมัครจีนมาช่วยสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ประกอบกับสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

__________

⇒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เนื้อหา : แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ไว้ 5 ประการ คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

_______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

__________

⇒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและอาสายุวกาชาด

เนื้อหา : ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้ประเมินภายนอกโดยมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา ๔ ด้าน คือด้านลูกเสือ ด้านผู้กำกับ
ลูกเสือ ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

_______________________________________________________

  ดาวน์โหลด
เอกสาร

 

 

 

 

___________

 โทรศัพท์.02 282 1770    โทรสาร. 02 282 2858