โครงการที่รับผิดชอบภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

เนื้อหา : สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเป็นการสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในด้านการศึกษา ทรงเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานทำ รวมถึงการทำให้เยาวชนมีความสนใจ และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

_____________

⇒ โครงการติดตามการขับเคลื่อนที่การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื้อหา : ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มีสภาพแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ และมีอัตลักษณ์ทั้งด้านวิถีชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนองนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ สภาพวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่ โดยเกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง  ตรงตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างจริงจัง (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)
_______________________________________________________

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

_____________

⇒ โครงการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เนื้อหา : ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มี      การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงโดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน  และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 โทรศัพท์. 02 280 1746      โทรสาร. 02 282 2858