โครงการที่รับผิดชอบภายใต้ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในชุมชน

⇒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนปี 2561

เนื้อหา : ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูง และยังไม่สามารถก้าวพ้นวิกฤตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มีอยู่สูง แสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย และขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นชนชั้นกลาง ที่จะเป็นฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้
(อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก)

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 
   โทรศัพท์. 02 281 7042     โทรสาร. 02 282 2858