แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการ โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562
___________________________________________________
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมประชาชน
___________________________________________________
ตารางจำนวนกล่มเป้าหมาย
___________________________________________________