เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ชิตี้ จังหวัดระยอง

*******************

1.แนวทางการจัดทำแผนปี62 (สนย.สป.)
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)
3.แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของเชาติ(61-64)
4.แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (ศธ.) 60-64
5.ยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

 

* ขอให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม พร้อมนำไปในวันประชุมด้วย