กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน   แบบ ศฝช.1 – 4 (ประจำปี 2562)
หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว 6979  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  2561
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เรียน ผอ. กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/กทม.)

หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว6980  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานกผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เรียน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏiไทยฯ ทั้ง 9 แห่ง)
20181129_024808 20181129_024849 20181129_024914 20181129_025032 20181129_025102 20181129_025152 20181129_025220 20181129_025248 20181129_025312 20181129_025338