คู่มือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเนื้อหา

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบภาคผนวก

แบบรายงาน มี 3 แบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบที่ 1 หน่วยงานและสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบที่ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัด และกทม.

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบที่ 3 สถานศึกษาขึ้นตรง