นายสุรเชษฐ์  เหลี่ยมวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษา


นางสาวจิตรลดา โคตรโนนกอก


นางสาวณัฐนรี  ศิริรัตน์