นายสุรเชษฐ์  เหลี่ยมวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษา


นางสาวจิตรลดา โคตรโนนกอก


นางสาวลภัสรดา  ไกรสุทธิ์

นางสาวณัฐนรี  ศิริรัตน์