นางจิดาภา  ผิวฟัก
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักศึกษา


นายวัตม์  ศรีเทพ


นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม

นางสาวเพ็ญนภา  อาเทศ