นางอัญชลี  สายสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ


นางสาวชนัญชิดา  ดองดง


นางสาวสุรัชดา จุฑานันท์


นางสาวณัชพร  มาอุ่น
นางสาวพิมพ์มาดา  ทองล้อม