สำนักงาน กศน. ชั้น 4 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 281 7017
แฟกซ์. 02 282 2858