กศน. ตำบล (7,424 ตำบล)

การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.)