กศน.ตำบล

หมายถึง  หน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขฐาน

ฐานข้อมูล กศน.ตำบล จำแนกออกเป็นภาค ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

*******************